ประวัติการก่อตั้ง

ประวัติความเป็นมาของคณะศาสนาและปรัชญา คณะศาสนาและปรัชญา เป็นหน่วยงานหนึ่งในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในอดีตงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับสำนักงานเลขาธิการเป็นส่วนใหญ่ แต่...

**********คณะศาสนาและปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


****************

     คณะศาสนาและปรัชญา เป็นหน่วยงานหนึ่งในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในอดีตงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับสำนักงานเลขาธิการเป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากบุคลากรในสมัยนั้นมีจำนวนจำกัด และเงินงบประมาณที่ได้มาก็มีน้อย ผู้บริหารงานต้องแบกภาระทำงานทั้งด้านการบริหารและการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
    ท่านบูรพาจารย์และผู้บริหารทุกท่านในปัจจุบันนี้ มีความผูกพันกับสถาบันแห่งนี้เป็นที่ดียิ่ง ได้อุทิศชีวิตพร้อมทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา ให้กับมหาวิทยาลัยนี้มาเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งเต็มไปด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อมุ่งสร้างศาสนบุคคลอันเป็นทรัพยากรและผลิตผลให้มีพระภิกษุสามเณรที่มีคุณภาพเป็นกำลังของพระศาสนาและประเทศชาติต่อไป
    นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นต้นมา คณะศาสนาและปรัชญาอยู่รวมกับสำนักงานกลางมาเป็นเวลา ๔๕ ปี ครั้นต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงได้แยกออกมาเป็นสัดส่วน มีสถานที่ทำงานเป็นเอกเทศ การทำงานก็เริ่มเข้าระบบและมีความคล่องตัวมากขึ้น การบริหารงานการศึกษาในคณะมีคณบดีเป็นประธานโดยตำแหน่ง โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งบริหารคณะศาสนาและปรัชญา ดังนี้

คณบดี
    - ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๓๖  พระเมธาธรรมรส (พูนศักดิ์  วรภทฺโท)  ป.ธ.๘, ศน.บ., Ph.D.  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลสุธี)และดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
    - ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๑  พระครูศรีกิตติสุนทร (จำลอง  อชิโต)  ป.ธ.๖, ศน.บ., M.A. (Philosophy)  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน เป็น พระโสภณสมาธิคุณ)
    - ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๕  พระมหา ดร.ไพฑูรย์  รุจิมิตฺโต  ป.ธ.๗, ศน.ม., M.Phil., Ph.D. (Buddhist Studies)  วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
    - ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖  (รก.) พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ  กลฺยาณธมฺโม)  ป.ธ.๙, ศน.บ., M.A., Ph.D.  วัดอาษาสงคราม สมุทรปราการ
    - ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน  พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ  กลฺยาณธมฺโม)  ป.ธ.๙, ศน.บ., M.A., Ph.D. (Pali-Buddist Studies)  วัดจันทน์กะพ้อ อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี

รองคณบดี
    - ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๖  พระมหาจำลอง  อชิโต  ป.ธ.๖, ศน.บ., M.A.  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
    - ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑  พระมหาอุดม  อติเมโธ  ป.ธ.๕, ศน.บ., M.A.  วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร
    - ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๕  พระมหานิพนธ์  ปญฺญาปสุโต  ป.ธ.๓, พก.ศ., ศน.บ., M.A.  วัดกลางวรวิหาร สมุทราปราการ
    - ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖  พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ  กลฺยาณธมฺโม)  ป.ธ.๙, ศน.บ., M.A., Ph.D.  วัดอาษาสงคราม สมุทรปราการ
    - ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘  พระมหานิพนธ์  ปญฺญาปสุโต  ป.ธ.๓, พก.ศ., ศน.บ., M.A.  วัดกลางวรวิหาร สมุทราปราการ
    - ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน  พระมหาสมศักดิ์  ญาณโพโธ ผศ.ดร.  ป.ธ. ๗, พ.ม., ศน.บ., M.A., Ph.D. วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์
    - ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๔๑  นายวศิน  อินทสระ  ป.ธ.๗, ศน.บ., M.A. (Philosophy)
    - ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๗  ผศ.ธวัช  หอมทวนลม  ป.ธ.๔, พ.ม., ศน.บ., M.A. (Philosophy)
    - ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑  พระครูสิริปัญญาเมธี (เชาวรา  ธมฺมปุญฺโญ, ดร.)  ป.ธ.๔, พ.ม., ศน.บ., M.A., Ph.D. (Buddhist Studies)

    - ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน  พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, (อรุณ  พุทฺธิสาโร, ผศ.) ป.ธ.๙, ศน.ม.


หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
    - ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๔  นายทองเลี่ยม  มาละลา  ป.ธ.๖, B.A., M.A. (Philosophy)
    - ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗  ผศ.วิรัตน์  กางทอง  ศน.บ., M.A. (Philosophy)
    - ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑  รศ.สำเนียง  ยอดคีรี  ศน.บ., M.A. (Philosophy)

    - ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน  รศ.ดร.ธวัช  หอมทวนลม  ป.ธ.๔, พ.ม., ศน.บ., M.A. (Philosophy), Ph.D. (Philosophy)

 

หัวหน้าภาควิชาศาสนศาสตร์
    - ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔  นายมนตรี  วาฤทธิ์  M.A. (Philosophy)
    - ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๖  พระมหาสมศักดิ์  าณโพโธ  ป.ธ.๗, พ.ม., ศน.บ., M.A. (Social Science)

    - ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน  ผศ.ดร.บุญร่วม  คำเมืองแสน  ศน.บ., (อังกฤษ), M.A. (Buddhist Studies), Ph.D (Philosophy)


เลขานุการคณะ
    - ปี พ.ศ. ๒๕๓๓                    พระมหาสมัคร  มหาวีโร  วัดบางโพโอมาวาส กรุงเทพมหานคร
    - ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๘     พระมหาสมศักดิ์  ญาณโพโธ  วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
    - ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน    พระมหาสมศรี  ปญฺาสิริ  วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๔  นายเสน่ห์  วังกุ่ม
    - ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๖  นายพีรพัฒน์  รัตนเศรณี

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

    - ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗  นายจิรนันธ์  ศิริธรรมากุล

    - ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน  นายรัฏฐพล  กรธีระธาดา


เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
    - ปี พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๓๗  นายธงชัย  ชัยฤกษ์

ปรัชญา

"ปญฺญฺา  หเว  หทยํ  ปณฺฑิตานํ" 
ปัญญาเป็นหัวใจของนักปราชญ์
Wisdom  is  the  Spirit  of  Savants

ปณิธาน

"ผลิตบัณฑิตเพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม
เพื่อประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา"

วัตถุประสงค์
    ๑. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์มีความรู้ ความสนใจในวิชาการทางศาสนาและปรัชญา
    ๒. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์  มีความคิดริเริ่ม  และมีอุปนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงความรู้ให้ก้าวหน้า ยึดมั่นในระเบียบวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตามสมควรแก่ภาวะ รวมทั้งสามารถแนะนำในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
    ๓. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์มีความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนของพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้  มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาที่สำคัญของโลกและวิชาที่เกี่ยวข้อง
    ๔. เพื่อพัฒนาพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ให้มีความสามารถเหมาะสมกับกาลสมัยและเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีมีคุณภาพของชาติ

วิสัยทัศน์

"มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความประพฤติดี (ศีล)  ความรู้ดี (พาหุสัจจะ)
ความสามารถดี (ทักขตา)  และความเป็นผู้มีใจสูง (ธัมมกามตา)
เป็นแหล่งรวมของความรู้และผู้เชี่ยวชาญวิชาการพระพุทธศาสนา
มีความสามารถชี้นำสังคมและยุติข้อขัดแย้งด้านวิชาการพระพุทธศาสนาได้
เป็นคณะที่มีระบบบริหารและจัดการได้มาตรฐานสากล"

พันธกิจ
    คณะศาสนาและปรัชญา  มีพันธกิจที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังนี้
     ๑. ผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา  ให้มีคุณสมบัติตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้  และกระจายโอกาสให้พระภิกษุสามเณร  คฤหัสถ์  และผู้สนใจมีโอกาสศึกษามากขึ้น
     ๒. วิจัยและพัฒนางานวิชาการ  เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
     ๓. สร้างเสริมให้บริการวิชาการแก่สังคม  ชุมชนและท้องถิ่น  โดยเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนา  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
     ๔. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการในคณะศาสนาและปรัชญาให้ได้มาตรฐานสากล

อาจารย์ประจำฝ่ายฆราวาส
    ๑. รศ.ดร. สุธรรม  ชูสัตย์สกุล  ศน.บ.,M.A., Ph.D. (Philosophy)

    ๒. รศ.ดร. ธวัช  หอมทวนลม  พ.ม., ศน.บ., M.A., Ph.D. (Philosophy)

    ๓. รศ. สำเนียง  ยอดคีรี  ศน.บ., M.A. (Philosophy)

    ๔. รศ.ดร. ธวัช  หอมทวนลม  พ.ม., ศน.บ., M.A., Ph.D. (Philosophy)

บุคลากรในคณะ
 

    ๑. อาจารย์ประจำฝ่ายบรรพชิต
    ๒. อาจารย์ประจำฝ่ายฆราวาส
    ๓. อาจารย์พิเศษ
    ๔. เจ้าหน้าที่

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

      รูป
      คน
      รูป/คน
      รูป/คน

 

รวมทั้งสิ้น

๒๓    รูป/คน


อาจารย์ประจำฝ่ายบรรพชิต

    ๑. พระเทพวิสุทธิกวี ดร. (เกษม  สญฺญโต)  ป.ธ. ๙, ศน.ม., Ph.D. (Philosophy)
    ๒. พระศรีมงคลเมธี ดร. (วิชาญ  กลฺยาณธมฺโม)  ป.ธ. ๙, ศน.บ., M.A., Ph.D. (Pali and Buddhist Studies)
    ๓. พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ  พุทฺธิสาโร)  ป.ธ. ๙, ศน.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
    ๔. พระศรีญาณโสภณ (สุวิช  ปิยวิชฺโช)  ป.ธ. ๙, ศน.บ., ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)
    ๕. พระครูสิริปัญญาเมธี ดร. (เชาวรา  ธมฺมปุญฺโญ)  ป.ธ. ๔, พ.ม., ศน.บ., M.A., Ph.D. (Buddhist Studies)
    ๖. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ (สมคิด  จินฺตามโย, ผศ.) ป.ธ.๕, ศน.บ., M.A. (Buddhist Studies)
    ๗.  พระมหาอากร  อุตฺตมปญฺโญ ดร.  ป.ธ. ๕, พธ.บ., M.A., Ph.D. (Philosophy and Religion)
    ๘. พระมหาสมศักดิ์  ญาณโพโธ ผศ.ดร.  ป.ธ. ๗, พ.ม., ศน.บ., M.A., Ph.D. (Philosophy)

    ๙. พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ, ดร. (ชัยยันต์  จตฺตาลโย, ดร.) ป.ธ. ๕, น.ธ.เอก, ศน.ม, ศน.ด.


อาจารย์พิเศษ                                                                                                 

    ๑. พระเทพดิลก (ระบบ ฐิตญาโณ)  ป.ธ. ๖, ศน.บ., M.A.
    ๒. พระครูปลัด บุญโปร่ง  สุวฑฺฒโน  ป.ธ. ๖, ศน.บ.
    ๓. ศ.(พิเศษ) ดร. สุนทร  ณ รังษี ป.ธ. ๕, ศน.บ., M.A., Ph.D.
    ๔. นายวศิน  อินทสระ  ป.ธ. ๗, ศน.บ., M.A.
    ๕. รศ. ฟื้น  ดอกบัว  ศน.บ., M.A.
    ๖. ผศ.ดร. พรชัย  พัชรินทร์ตนะกุล  วท.บ., M.A., Ph.D.
    ๗. ดร. สธญ  ภู่คง  ศน.บ., M.A., Ph.D.
    ๘. ผศ.(พิเศษ) ดร. สุกิจ  ชัยมุสิก  B.A., M.A., Ph.D.
    ๙.  MR. Bruce  M. Strachan  B.Sc.

 

Share