ปณิธาน

ปณิธาน  หมายถึง  ความตั้งใจอันแน่วแน่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสู่สังคมชาวโลก  โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่ต้องการศึกษาหาความรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ  เพื่อนำสันติสุขมาสู่สังคมชาวโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุข

ปณิธานของคณะศาสนาและปรัชญา  คือ :

"ผลิตบัณฑิตเพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม

เพื่อประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา"

Share