ปรัชญาคณะ

      ปรัชญา  หมายถึง  ผลรวมของระบบความคิดที่ได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ  และวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นสถาบันการศึกษา  ตลอดจนการสร้างสรรค์และบุกเบิกองค์แห่งความรู้คู่คุณกล่าวคือธรรม  การพัฒนาจากความเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับการศึกษา

ปรัชญาของคณะศาสนาและปรัชญา  คือ :

"ปญฺญา  หเว  หทยํ  ปณฺฑิตานํ"

ปัญญาเป็นหัวใจของนักปราชญ์

Wisdom is the Spirit of Savants

Share