พันธกิจ

คณะศาสนาและปรัชญา  มีพันธกิจที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังนี้

     1.ผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา  ให้มีคุณสมบัติตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้  และกระจายโอกาสให้พระภิกษุสามเณร  คฤหัสถ์  และผู้สนใจมีโอกาสศึกษามากขึ้น
     2.วิจัยและพัฒนางานวิชาการ  เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
     3.สร้างเสริมให้บริการวิชาการแก่สังคม  ชุมชนและท้องถิ่น  โดยเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนา  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
     4.ปรับปรุงระบบบริหารจัดการในคณะศาสนาและปรัชญาให้ได้มาตรฐานสากล

Share