วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์  หมายถึง  การดำเนินการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  ของคณะศาสนาและปรัชญาและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของคณะศาสนาและปรัชญา  คือ :

      1. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์มีความรู้ ความสนใจในวิชาการทางศาสนาและปรัชญา
      2. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์  มีความคิดริเริ่ม  และมีอุปนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงความรู้ให้ก้าวหน้า ยึดมั่นในระเบียบวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตามสมควรแก่ภาวะ รวมทั้งสามารถแนะนำในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
      3. เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์มีความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนของพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้  มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาที่สำคัญของโลกและวิชาที่เกี่ยวข้อง
      4. เพื่อพัฒนาพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ให้มีความสามารถเหมาะสมกับกาลสมัยและเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีมีคุณภาพของชาติ

Share