วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  หมายถึง  ความคิดเชิงจินตนาการบนพื้นฐานของความเป็นไปได้  ในการพัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตให้เต็มไปด้วยความรู้คู่คุณธรรม  ตลอดจนการทำนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม  ของชาติ  กล่าวคือ  การสร้างศาสนทายาทตลอดจนอบรมบ่มนิสัยเยาวชนให้เว้นจากอบายมุขและห่างไกล   ยาเสพติด

วิสัยทัศน์ของคณะศาสนาและปรัชญา  คือ :

   "มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความประพฤติดี (ศีล)  ความรู้ดี (พาหุสัจจะ)
   ความสามารถดี (ทักขตา)  และความเป็นผู้มีใจสูง (ธัมมกามตา)
   เป็นแหล่งรวมของความรู้และผู้เชี่ยวชาญวิชาการพระพุทธศาสนา
   มีความสามารถชี้นำสังคมและยุติข้อขัดแย้งด้านวิชาการพระพุทธศาสนาได้
   เป็นคณะที่มีระบบบริหารและจัดการได้มาตรฐานสากล"

Share