สำนักงานคณบดีคณะศาสนาและปรัชญา

 

พระศรีมงคลเมธี, ดร.

คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา
วิทยฐานะ สถาบัน

ป.ธ.๙,

ศน.บ.,

M.A.,

การศึกษาคณะสงฆ์ไทย

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

Banaras Hindu University

Ph.D. (Pali-Buddist Studies
Banaras Hindu University
ติดต่อ โทรศัพท์ : 

พระเทพวิสุทธิกวี, ดร.

คณะศาสนาและปรัชญา
วิทยฐานะ สถาบัน

ป.ธ.๙

ศน.บ.,

ศน.ม.,

การศึกษาคณะสงฆ์ไทย

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Ph.D. Banaras Hindu University
ติดต่อ โทรศัพท์ 
email: 

พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ, รศ.ดร.

รองคณบดีคณะศาสนาและปรัชญา
วิทยฐานะ สถาบัน
   
   
   
ติดต่อ โทรศัพท์ 
email: 
 
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, ผศ.
หัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์
 วิทยฐานะ  สถาบัน
 ติดต่อ e-mail: 
   เบอร์โทรศัพท์ 

พระอุดมธีรคุณ, ผศ.

อาจารย์ประจำภาควิชาพุทธศาสตร์/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วิทยฐานะ สถาบัน
ศศ.บ.  
โทรศัพท์  
email  

พระครูสิริปัญญาเมธี, ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำภาควิชาพุทธศาสตร์
วิทยฐานะ สถาบัน
   
โทรศัพท์   
email  

พระมหาอากร  อุตตมปัญโญ, ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา
วิทยฐานะ สถาบัน
   
โทรศัพท์  
Email  

 


 
 


 

 

Share