คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะศาสนาและปรัชญา

      1. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา                      เป็นประธานกรรมการ
      2. รองคณบดีคณะศาสนาและปรัชญา                เป็นรองประธานกรรมการ
      3. หัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์                           เป็นกรรมการ
      4. หัวหน้าภาควิชาปรัชญา                                  เป็นกรรมการ
      5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุนทร  ณ รังษี          เป็นกรรมการ
      6. น.อ. ประยงค์  สุวรรณบุบผา                           เป็นกรรมการ
      7. นายวศิน  อินทสระ                                         เป็นกรรมการ
      8. พระมหาอากร  อุตฺตมปฺโ, ผศ.ดร.             เป็นกรรมการ
      9. พระมหาสมศักดิ์  าณโพโธ, รศ.ดร.             เป็นกรรมการ
     10. รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  กางทอง                 เป็นกรรมการ
     11. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัช  หอมทวนลม       เป็นกรรมการ
     12. เลขานุการคณะศาสนาและปรัชญา                เป็นกรรมการและเลขานุการ

Share