สำนักงานคณบดีคณะศาสนาและปรัชญา

 

พระศรีมงคลเมธี, ดร.

คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา
วิทยฐานะ สถาบัน

ป.ธ.๙,

ศน.บ.,

M.A.,

การศึกษาคณะสงฆ์ไทย

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

Banaras Hindu University

Ph.D. (Pali-Buddist Studies
Banaras Hindu University
ติดต่อ โทรศัพท์ : 

พระเทพวิสุทธิกวี, ดร.

คณะศาสนาและปรัชญา
วิทยฐานะ สถาบัน

ป.ธ.๙

ศน.บ.,

ศน.ม.,

การศึกษาคณะสงฆ์ไทย

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Ph.D. Banaras Hindu University
ติดต่อ โทรศัพท์ 
email: 

พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ, รศ.ดร.

รองคณบดีคณะศาสนาและปรัชญา
วิทยฐานะ สถาบัน
   
   
   
ติดต่อ โทรศัพท์ 
email: 
 
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, ผศ.
หัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์
 วิทยฐานะ  สถาบัน
 ติดต่อ e-mail: 
   เบอร์โทรศัพท์ 

พระอุดมธีรคุณ, ผศ.

อาจารย์ประจำภาควิชาพุทธศาสตร์/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วิทยฐานะ สถาบัน
ศศ.บ.  
โทรศัพท์  
email  

พระครูสิริปัญญาเมธี, ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำภาควิชาพุทธศาสตร์
วิทยฐานะ สถาบัน
   
โทรศัพท์   
email  

พระมหาอากร  อุตตมปัญโญ, ผศ.ดร.

อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา
วิทยฐานะ สถาบัน
   
โทรศัพท์  
Email  

 


 
 


 

 

ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะศาสนาและปรัชญา

    1. พระศรีมงคลเมธี ดร.                          คณบดี
    2. พระมหาสมศักดิ์  ญาณโพโธ ผศ.ดร.   รองคณบดี
    3. พระครูสิริปัญญาเมธี ดร.                     หัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์
    4. รศ. สำเนียง  ยอดคีรี                          หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
    5. พระมหาสมศรี  ปญฺญฺาสิริ                    เลขานุการคณะ
    6. นายพีรพัฒน์  รัตนเศรณี                      เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

พระศรีมงคลเมธี ดร.
 (วิชาญ กลฺยาณธมฺโม (พ่วงธานี))
 ป.ธ. ๙, ศน.บ., M.A., Ph.D.
 วัดจันทน์กะพ้อ  อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี
 โทร. ๐๘ ๐๖๑๙ ๙๙๖๑
 คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา

 

พระมหาสมศักดิ์  ญาณโพโธ (โพธิ์ด้วง) ผศ.ดร.
ป.ธ. ๗, พ.ม., ศน.บ., M.A., Ph.D.
วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๑๘๘, ๐๘ ๖๖๒๗ ๕๖๓๗
รองคณบดีคณะศาสนาและปรัชญา

 

พระครูสิริปัญญาเมธี ดร.
 (เชาวรา  ธมฺมปุญฺโญ (ถนอมบุญ))
 ป.ธ. ๔, พ.ม., ศน.บ., M.A. Ph.D.
 วัดสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร
 โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๕๒๑๙, ๐๘ ๖๗๗๔ ๘๐๐๕
 หัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์

 

รศ. สำเนียง  ยอดคีรี
 ศน.บ., M.A.
โทร. ๐ ๒๕๙๔ ๑๐๔๓, ๐ ๑๕๘๔ ๘๘๖๐
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา

 

 

พระมหาสมศรี  ปญฺญาสิริ (บุญทัน)
 ป.ธ. ๗, ศน.บ.
 วัดชนะสงคราม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร
 โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๓๖๙, ๐๘ ๙๔๒๗ ๔๘๒๔
 เลขานุการคณะศาสนาและปรัชญา

 

นายพีรพัฒน์  รัตนเศรณี
บธ.บ., ศน.ม.
โทร. ๐๘ ๙๑๘๓ ๓๕๑๒
เจ้าหน้าที่ธุรการ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำ

๑.พระเทพวิสุทธิกวี ดร. (เกษม สญฺญโต)
๒.พระศรีมงคลเมธี ดร. (วิชาญ กลฺยาณธมฺโม)
๓.พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร)
๔.พระศรีญาณโสภณ (สุวิช  ปิยวิชฺโย)
๕.พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจาราย์ (สมคิด จินฺตามโย)
๖.พระครูสิริปัญญาเมธี ดร. (เชาวรา ธมฺมปุญฺโญ)
๗.พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ ผศ.ดร.
๘.พระมหาอากร อุตฺตมปญฺโญ ดร.
๙.รศ. สำเนียง ยอดคีรี                  
๑๐.ผศ.ดร. สุธรรม ชูสัตย์สกุล
๑๑.ผศ. วิรัตน์ กางทอง
๑๒.ผศ.ดร. ธวัช หอมทวนลม

ที่
ชื่อ ฉายา / นามสกุล
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จ
.
พระเทพวิสุทธิกวี ดร.
(เกษม  สญฺญโต)
.. , 
ศน.., 
ศน.., (พุทธศาสนาและปรัชญา)
Ph.D. (Philosophy)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
.
พระศรีมงคลเมธี ดร.
(วิชาญ  กลฺยาณธมฺโม)
.. , 
ศน.., (ปรัชญา)
M.A., (Buddhist  Studies)
M.A., (Philosophy)
Ph.D. (Pali & Buddhist Studies)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
Banaras Hindu University, India
Banaras Hindu University, India
.
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต 
(อรุณ  พุทฺธิสาโร)       
.. ,
ศน.. (พุทธศาสน์ศึกษา)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๔.
พระศรีญาณโสภณ
(สุวิช  ปิยวิชฺโช)
ป.ธ. ๙,
ศน.บ., (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (พุทธศาสน์ศึกษา)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
.
พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจาราย์ 
(สมคิด  จินฺตามโย)
.. ,
ศน.., (ปรัชญา)
M.A. (Buddhist  Studies)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
University of Delhi, India
๖.
พระครูสิริปัญญาเมธี ดร.
เชาวรา  ธมฺมปุญฺโญ)
.. , 
.., 
ศน.., (ศิลปศาสตร์)
M.A., (Buddhist  Studies)
Ph.D. (Buddhist  Studies)
คณะสงฆ์
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
University of Delhi, India
Magadh University, India
.
พระมหาสมศักดิ์  ญาณโพโธ ผศ.ดร.
.. , 
..,
ศน.., (สังคมวิทยาฯ)
M.A., (Sociology)
Ph.D. (Philosophy)
คณะสงฆ์
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
Magadh University, India
.
พระมหาอากร  อุตฺตมปญฺโญ ดร.
.. ,
พธ.., (สังคมวิทยา)
M.A., (Philosophy and Religion)
Ph.D. (Philosophy and Religion)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
Banaras Hindu University, India
.
รศ. สำเนียง  ยอดคีรี             
.. , 
ศน.., (ปรัชญา)
M.A. (Philosopy)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
๑๐.
ผศ.ดร. สุธรรม  ชูสัตย์สกุล
.. , 
ศน.., (ปรัชญา)
M.A., (Philosophy)
Ph.D. (Philosophy)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
Banaras Hindu University, India
๑๑.
ผศ. วิรัตน์  กางทอง     
ศน.., (ปรัชญา)
M.A. (Philosophy)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
๑๒.
ผศ.ดร. ธวัช  หอมทวนลม
.. , 
.., 
ศน.บ., (ปรัชญา)
M.A. (Philosophy)
Ph.D. (Philosophy) 
คณะสงฆ์
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
Magadh University, India

คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะศาสนาและปรัชญา

      1. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา                      เป็นประธานกรรมการ
      2. รองคณบดีคณะศาสนาและปรัชญา                เป็นรองประธานกรรมการ
      3. หัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์                           เป็นกรรมการ
      4. หัวหน้าภาควิชาปรัชญา                                  เป็นกรรมการ
      5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุนทร  ณ รังษี          เป็นกรรมการ
      6. น.อ. ประยงค์  สุวรรณบุบผา                           เป็นกรรมการ
      7. นายวศิน  อินทสระ                                         เป็นกรรมการ
      8. พระมหาอากร  อุตฺตมปฺโ, ผศ.ดร.             เป็นกรรมการ
      9. พระมหาสมศักดิ์  าณโพโธ, รศ.ดร.             เป็นกรรมการ
     10. รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  กางทอง                 เป็นกรรมการ
     11. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัช  หอมทวนลม       เป็นกรรมการ
     12. เลขานุการคณะศาสนาและปรัชญา                เป็นกรรมการและเลขานุการ

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ

๑.พระเทพดิลก (ระบบ ฐิตญาโณ)
๒.พระครูปลัด บุญโปร่ง สุวฑฺฒโน
๓.ศ.(พิเศษ) ดร. สุนทร ณ รังษี
๔.นายวศิน อินทสระ
๕.รศ. ฟื้น ดอกบัว
๖.ผศ. ดร. พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล
๗.ดร. สธญ ภู่คง
๘.ผศ.(พิเศษ) ดร. สุกิจ ชัยมุสิก
๙.MR. Bruce M. Strachan

ที่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จ
.
พระเทพดิลก (ระบบ ฐิตญาโณ)
ป.ธ. ๖,
ศน.บ.
M.A.
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒.
พระครูปลัด บุญโปร่ง  สุวฑฺฒโน
ป.ธ. ๖,
ศน.บ.
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
.
ศ.(พิเศษ) ดร. สุนทร  ณ รังษี
ป.ธ. ๕,
ศน.บ.
M.A.
Ph.D.
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
.
นายวศิน  อินทสระ
.. , 
ศน.., 
M.A. (Philosophy)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
.
รศ. ฟื้น  ดอกบัว
ศน.., 
M.A.  (Philosophy)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
.
ผศ. ดร. พรชัย  พัชรินทร์ตนะกุล
วท..,
M.A.,
Ph.D.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗.
ดร. สธญ  ภู่คง                            
ศน.., (สังคมวิทยา)
M.A.,  (Sociology)
Ph.D.  (Sociology)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
University of Mysore,  India
Texas Women University, USA
๘.
ผศ.(พิเศษ) ดร. สุกิจ  ชัยมุสิก
B.A.(Political Science)
M.A.(Political Science)
Ph.D. (Political Science)
Banaras Hindu University, India
มหาวิทยาลัยมหาตมคานธีกาสีวิทยาปิธ, India
Banaras Hindu University, India
๙.
MR. Bruce  M. Strachan
B.Sc.
University of Western Ontario

หมวดหมู่รอง