ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะศาสนาและปรัชญา

    1. พระศรีมงคลเมธี ดร.                          คณบดี
    2. พระมหาสมศักดิ์  ญาณโพโธ ผศ.ดร.   รองคณบดี
    3. พระครูสิริปัญญาเมธี ดร.                     หัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์
    4. รศ. สำเนียง  ยอดคีรี                          หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
    5. พระมหาสมศรี  ปญฺญฺาสิริ                    เลขานุการคณะ
    6. นายพีรพัฒน์  รัตนเศรณี                      เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

พระศรีมงคลเมธี ดร.
 (วิชาญ กลฺยาณธมฺโม (พ่วงธานี))
 ป.ธ. ๙, ศน.บ., M.A., Ph.D.
 วัดจันทน์กะพ้อ  อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี
 โทร. ๐๘ ๐๖๑๙ ๙๙๖๑
 คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา

 

พระมหาสมศักดิ์  ญาณโพโธ (โพธิ์ด้วง) ผศ.ดร.
ป.ธ. ๗, พ.ม., ศน.บ., M.A., Ph.D.
วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๑๘๘, ๐๘ ๖๖๒๗ ๕๖๓๗
รองคณบดีคณะศาสนาและปรัชญา

 

พระครูสิริปัญญาเมธี ดร.
 (เชาวรา  ธมฺมปุญฺโญ (ถนอมบุญ))
 ป.ธ. ๔, พ.ม., ศน.บ., M.A. Ph.D.
 วัดสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร
 โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๕๒๑๙, ๐๘ ๖๗๗๔ ๘๐๐๕
 หัวหน้าภาควิชาพุทธศาสตร์

 

รศ. สำเนียง  ยอดคีรี
 ศน.บ., M.A.
โทร. ๐ ๒๕๙๔ ๑๐๔๓, ๐ ๑๕๘๔ ๘๘๖๐
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา

 

 

พระมหาสมศรี  ปญฺญาสิริ (บุญทัน)
 ป.ธ. ๗, ศน.บ.
 วัดชนะสงคราม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร
 โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๓๖๙, ๐๘ ๙๔๒๗ ๔๘๒๔
 เลขานุการคณะศาสนาและปรัชญา

 

นายพีรพัฒน์  รัตนเศรณี
บธ.บ., ศน.ม.
โทร. ๐๘ ๙๑๘๓ ๓๕๑๒
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Share