อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำ

๑.พระเทพวิสุทธิกวี ดร. (เกษม สญฺญโต)
๒.พระศรีมงคลเมธี ดร. (วิชาญ กลฺยาณธมฺโม)
๓.พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร)
๔.พระศรีญาณโสภณ (สุวิช  ปิยวิชฺโย)
๕.พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจาราย์ (สมคิด จินฺตามโย)
๖.พระครูสิริปัญญาเมธี ดร. (เชาวรา ธมฺมปุญฺโญ)
๗.พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ ผศ.ดร.
๘.พระมหาอากร อุตฺตมปญฺโญ ดร.
๙.รศ. สำเนียง ยอดคีรี                  
๑๐.ผศ.ดร. สุธรรม ชูสัตย์สกุล
๑๑.ผศ. วิรัตน์ กางทอง
๑๒.ผศ.ดร. ธวัช หอมทวนลม

ที่
ชื่อ ฉายา / นามสกุล
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จ
.
พระเทพวิสุทธิกวี ดร.
(เกษม  สญฺญโต)
.. , 
ศน.., 
ศน.., (พุทธศาสนาและปรัชญา)
Ph.D. (Philosophy)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
.
พระศรีมงคลเมธี ดร.
(วิชาญ  กลฺยาณธมฺโม)
.. , 
ศน.., (ปรัชญา)
M.A., (Buddhist  Studies)
M.A., (Philosophy)
Ph.D. (Pali & Buddhist Studies)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
Banaras Hindu University, India
Banaras Hindu University, India
.
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต 
(อรุณ  พุทฺธิสาโร)       
.. ,
ศน.. (พุทธศาสน์ศึกษา)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๔.
พระศรีญาณโสภณ
(สุวิช  ปิยวิชฺโช)
ป.ธ. ๙,
ศน.บ., (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (พุทธศาสน์ศึกษา)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
.
พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจาราย์ 
(สมคิด  จินฺตามโย)
.. ,
ศน.., (ปรัชญา)
M.A. (Buddhist  Studies)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
University of Delhi, India
๖.
พระครูสิริปัญญาเมธี ดร.
เชาวรา  ธมฺมปุญฺโญ)
.. , 
.., 
ศน.., (ศิลปศาสตร์)
M.A., (Buddhist  Studies)
Ph.D. (Buddhist  Studies)
คณะสงฆ์
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
University of Delhi, India
Magadh University, India
.
พระมหาสมศักดิ์  ญาณโพโธ ผศ.ดร.
.. , 
..,
ศน.., (สังคมวิทยาฯ)
M.A., (Sociology)
Ph.D. (Philosophy)
คณะสงฆ์
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
Magadh University, India
.
พระมหาอากร  อุตฺตมปญฺโญ ดร.
.. ,
พธ.., (สังคมวิทยา)
M.A., (Philosophy and Religion)
Ph.D. (Philosophy and Religion)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
Banaras Hindu University, India
.
รศ. สำเนียง  ยอดคีรี             
.. , 
ศน.., (ปรัชญา)
M.A. (Philosopy)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
๑๐.
ผศ.ดร. สุธรรม  ชูสัตย์สกุล
.. , 
ศน.., (ปรัชญา)
M.A., (Philosophy)
Ph.D. (Philosophy)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
Banaras Hindu University, India
๑๑.
ผศ. วิรัตน์  กางทอง     
ศน.., (ปรัชญา)
M.A. (Philosophy)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
๑๒.
ผศ.ดร. ธวัช  หอมทวนลม
.. , 
.., 
ศน.บ., (ปรัชญา)
M.A. (Philosophy)
Ph.D. (Philosophy) 
คณะสงฆ์
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
Magadh University, India
Share