อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ

๑.พระเทพดิลก (ระบบ ฐิตญาโณ)
๒.พระครูปลัด บุญโปร่ง สุวฑฺฒโน
๓.ศ.(พิเศษ) ดร. สุนทร ณ รังษี
๔.นายวศิน อินทสระ
๕.รศ. ฟื้น ดอกบัว
๖.ผศ. ดร. พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล
๗.ดร. สธญ ภู่คง
๘.ผศ.(พิเศษ) ดร. สุกิจ ชัยมุสิก
๙.MR. Bruce M. Strachan

ที่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จ
.
พระเทพดิลก (ระบบ ฐิตญาโณ)
ป.ธ. ๖,
ศน.บ.
M.A.
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒.
พระครูปลัด บุญโปร่ง  สุวฑฺฒโน
ป.ธ. ๖,
ศน.บ.
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
.
ศ.(พิเศษ) ดร. สุนทร  ณ รังษี
ป.ธ. ๕,
ศน.บ.
M.A.
Ph.D.
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
.
นายวศิน  อินทสระ
.. , 
ศน.., 
M.A. (Philosophy)
คณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
.
รศ. ฟื้น  ดอกบัว
ศน.., 
M.A.  (Philosophy)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
.
ผศ. ดร. พรชัย  พัชรินทร์ตนะกุล
วท..,
M.A.,
Ph.D.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗.
ดร. สธญ  ภู่คง                            
ศน.., (สังคมวิทยา)
M.A.,  (Sociology)
Ph.D.  (Sociology)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
University of Mysore,  India
Texas Women University, USA
๘.
ผศ.(พิเศษ) ดร. สุกิจ  ชัยมุสิก
B.A.(Political Science)
M.A.(Political Science)
Ph.D. (Political Science)
Banaras Hindu University, India
มหาวิทยาลัยมหาตมคานธีกาสีวิทยาปิธ, India
Banaras Hindu University, India
๙.
MR. Bruce  M. Strachan
B.Sc.
University of Western Ontario
Share