หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต

 

สาขาวิชาปรัชญา

 

สาขาวิชาพุทธศาสตร์

 

สาขาวิชาศาสนศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต

โครงสร้างหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิตของคณะศาสนาและปรัชญา ทั้ง ๔ สาขาวิชา มีโครงสร้างดังนี้

 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               ๓๐  หน่วยกิต

     (๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หน่วยกิต

     (๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

หน่วยกิต

     (๓) กลุ่มวิชาภาษา

๑๒

หน่วยกิต

     (๔) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ                        ๙๖  หน่วยกิต

     (๑) กลุ่มวิชาศาสนา

๓๐

หน่วยกิต

     (๒) กลุ่มวิชาเอก

๕๑

หน่วยกิต

     (๓) กลุ่มวิชาโท

๑๕

หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต

รวม

 

๑๓๒

 

หน่วยกิต

 

 

 

หลักสูตรประจำคณะ

หลักสูตรประจำคณะ
หลักสูตรของคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เรียกชื่อ (เหมือนกันทั้ง 4 คณะในมหาวิทยาลัย)  ว่า  "หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต"  มี  3  ภาควิชาและ  4  สาขาวิชา  ดังนี้
  1. ภาควิชาพุทธศาสตร์
       - สาขาวิชาพุทธศาสตร์ (Buddhist Studies)
  2. ภาควิชาปรัชญา
       - สาขาวิชาปรัชญา (Philosophy)
  3. ภาควิชาศาสนศาสตร์
       - สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion)
       - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy)

ชื่อหลักสูตร
  1. สาขาวิชาพุทธศาสตร์
       - ภาษาไทย        : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสตร์
       - ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies

  2. สาขาวิชาปรัชญา
       - ภาษาไทย        : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา
       - ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts Program in Philosophy

  3. สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
       - ภาษาไทย        : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
       - ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts Program in Comparative Religion

  4. สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
       - ภาษาไทย        : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
       - ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts Program in Religion and Philosophy

ชื่อปริญญา
  1. สาขาวิชาพุทธศาสตร์
       - ชื่อเต็มภาษาไทย       : ศาสนศาสตรบัณฑิต  (พุทธศาสตร์)
       - ชื่อย่อภาษาไทย        : ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
       - ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Buddhist Studies)
       - ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : B.A. (Buddhist Studies)

  2. สาขาวิชาปรัชญา
       - ชื่อเต็มภาษาไทย       : ศาสนศาสตรบัณฑิต  (ปรัชญา)
       - ชื่อย่อภาษาไทย         : ศน.บ. (ปรัชญา)
       - ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Philosophy)
       - ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : B.A. (Philosophy)

  3. สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
       - ชื่อเต็มภาษาไทย       : ศาสนศาสตรบัณฑิต  (ศาสนาเปรียบเทียบ)
       - ชื่อย่อภาษาไทย         : ศน.บ. (ศาสนาเปรียบเทียบ)
       - ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Comparative Religion)
       - ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : B.A. (Comparative Religion)

  4. สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
       - ชื่อเต็มภาษาไทย       : ศาสนศาสตรบัณฑิต  (ศาสนาและปรัชญา)
       - ชื่อย่อภาษาไทย         : ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา)
       - ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Religion and Philosophy)
       - ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : B.A. (Religion and Philosophy)