หลักสูตรประจำคณะ

หลักสูตรประจำคณะ
หลักสูตรของคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เรียกชื่อ (เหมือนกันทั้ง 4 คณะในมหาวิทยาลัย)  ว่า  "หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต"  มี  3  ภาควิชาและ  4  สาขาวิชา  ดังนี้
  1. ภาควิชาพุทธศาสตร์
       - สาขาวิชาพุทธศาสตร์ (Buddhist Studies)
  2. ภาควิชาปรัชญา
       - สาขาวิชาปรัชญา (Philosophy)
  3. ภาควิชาศาสนศาสตร์
       - สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion)
       - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (Religion and Philosophy)

ชื่อหลักสูตร
  1. สาขาวิชาพุทธศาสตร์
       - ภาษาไทย        : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสตร์
       - ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies

  2. สาขาวิชาปรัชญา
       - ภาษาไทย        : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา
       - ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts Program in Philosophy

  3. สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
       - ภาษาไทย        : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
       - ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts Program in Comparative Religion

  4. สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
       - ภาษาไทย        : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
       - ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Arts Program in Religion and Philosophy

ชื่อปริญญา
  1. สาขาวิชาพุทธศาสตร์
       - ชื่อเต็มภาษาไทย       : ศาสนศาสตรบัณฑิต  (พุทธศาสตร์)
       - ชื่อย่อภาษาไทย        : ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
       - ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Buddhist Studies)
       - ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : B.A. (Buddhist Studies)

  2. สาขาวิชาปรัชญา
       - ชื่อเต็มภาษาไทย       : ศาสนศาสตรบัณฑิต  (ปรัชญา)
       - ชื่อย่อภาษาไทย         : ศน.บ. (ปรัชญา)
       - ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Philosophy)
       - ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : B.A. (Philosophy)

  3. สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
       - ชื่อเต็มภาษาไทย       : ศาสนศาสตรบัณฑิต  (ศาสนาเปรียบเทียบ)
       - ชื่อย่อภาษาไทย         : ศน.บ. (ศาสนาเปรียบเทียบ)
       - ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Comparative Religion)
       - ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : B.A. (Comparative Religion)

  4. สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
       - ชื่อเต็มภาษาไทย       : ศาสนศาสตรบัณฑิต  (ศาสนาและปรัชญา)
       - ชื่อย่อภาษาไทย         : ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา)
       - ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts (Religion and Philosophy)
       - ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : B.A. (Religion and Philosophy)

Share