คณะศาสนาและปรัชญา รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

คณะศาสนาและปรัชญา

14/02/57