เชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙

คณะศานาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรียนเชิญ ผอ.วิทยาเขต, ผอ.วิทยาลัย, อาจารย์ประจำ, อาจารย์ประจำหลักสูตร, กรรมการยกร่างและกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙

Share