กิจกรรมนำเสนอและวิพากษ์ แนวทางการจัดทำ มคอ.3

คณะศาสนาและปรัชญา จัดกิจกรรมนำเสนอและวิพากษ์ แนวทางการจัดทำ มคอ.3 รูปแบบ Program Learning Outcomes (PLOS) และ Course Learning Outcomes (CLOs) สำหรับรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมี พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.,ดร. รองอธิการบดี และนางสาววันดี บุญล้อม ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์แนวทางการจัดทำ มคอ.3 รูปแบบ PLOs CLOsวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.