ประวัติความเป็นมาของคณะศาสนาและปรัชญา

คณะศาสนาและปรัชญา เป็นส่วนงานจัดการศึกษาและบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในอดีตงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับสำนักงานเลขาธิการเป็นส่วนใหญ่    นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นต้นมา คณะศาสนาและปรัชญาอยู่รวมกับสำนักงานกลางมาเป็นเวลา ๔๕ ปี ครั้นต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงได้แยกออกมาเป็นสัดส่วน มีสถานที่ทำงานเป็นเอกเทศ การทำงานก็เริ่มเข้าระบบและมีความคล่องตัวมากขึ้น ท่านบูรพาจารย์และผู้บริหารทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ มีความผูกพันกับคณะและมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่ดียิ่ง ได้อุทิศชีวิตพร้อมทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา ให้กับมหาวิทยาลัยนี้มาเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งเต็มไปด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อมุ่งสร้างศาสนบุคคลอันเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติและผลิตผลให้มีพระนักศึกษาและนักศึกษาทั่วไปมีคุณภาพเป็นกำลังของพระศาสนาและประเทศชาติต่อไป

การบริหารงานในคณะศาสนาและปรัชญามีคณบดีเป็นประธานโดยตำแหน่ง โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งบริหารคณะศาสนาและปรัชญา ดังนี้

คณบดี

    – ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๓๖  พระเมธาธรรมรส (พูนศักดิ์  วรภทฺโท)  ป.ธ.๘, ศน.บ., Ph.D. (Philosophy)   วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมไตรโลกาจารย์)

    – ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๑  พระครูศรีกิตติสุนทร (จำลอง  อชิโต)  ป.ธ.๖, ศน.บ., M.A. (Philosophy)  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน เป็น พระโสภณสมาธิคุณ)

    – ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๕  พระมหา ดร.ไพฑูรย์  รุจิมิตฺโต  ป.ธ.๗, ศน.ม., M.Phil., Ph.D. (Buddhist Studies) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

    – ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๐  พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ  กลฺยาณธมฺโม)  ป.ธ.๙, ศน.บ., M.A., Ph.D. (Pali-Buddist Studies) วัดจันทน์กะพ้อ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

    – ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  พระกิตติสารสุธี (เชิดชัย สีลสมฺปนฺโน)  ป.ธ.๗, ศน.บ., M.A., (Linguistics) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

    – ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน  พระสุทธิสารเมธี (ชัยยันต์ จตฺตาลโย)  ป.ธ.๕, ศน.บ., ศน.ม. ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา)  วัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพมหานคร