การประชุมวิชาการระดับชาติ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566
“ศาสนาและปรัชญา : แนวคิด มุมมอง คุณค่าทางจริยธรรม”
The 5th National Symposium 2023

“Religion and Philosophy : Concept, Perspective, and Ethical Values

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565
“พุทธศาสนาเเละปรัชญา : เเนวคิด มุมมอง สู่สันติภาพ”
The 4rd National Academic Conference 2022
“Buddhism and Philosophy : Concept and Perspective of PEACE”

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 (Online)
“พุทธศาสนาเเละปรัชญา : เเนวคิด มุมมอง สังคมยุคหลังโควิด 19”
The 3rd National Academic Conference 2021 (Online)
“Buddhism and Philosophy : Concept and Perspective of the Post-COVID-19 Society”

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563
“ปรัชญาสุวรรณภูมิ : กระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตในศตวรรษที่ 21”
The 2st National Academic Conference 2020
“Suvarnabhumi Philosophy : Buddhist Paradigm for Life Development in The 21st Century”

โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติทางศาสนาเเละปรัชญา ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561