อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

พระครูสุธีปริยัติโกศล, ดร. (มนัส กิตฺติสาโร)

พระครูสุธีปริยัติโกศล, ดร. (มนัส กิตฺติสาโร)

วุฒิการศึกษา :ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นศ.ม. (การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์)มหาวิทยาลัยเกริก
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พุทธศาสน์ศึกษา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :manut.sup@mbu.ac.th
Tel. :

พระครูสังฆรักษ์ สุริยะ ปภสฺสโร

พระครูสังฆรักษ์ สุริยะ ปภสฺสโร

วุฒิการศึกษา :ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นศ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พุทธศาสน์ศึกษา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :@mbu.ac.th
Tel. :
แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม, ดร.

แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม, ดร.

วุฒิการศึกษา :ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อภิ.บ. (อภิธรรม)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บาลีศึกษา 9 ประโยคเเม่กองบาลีสนามหลวง
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พุทธศาสน์ศึกษา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :boonchuay.sri@mbu.ac.th
Tel. :
ผศ.ดร.แหวนทอง บุญคำ

ผศ.ดร.แหวนทอง บุญคำ

วุฒิการศึกษา :ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.ม. (พุทธศาสนนิเทศ)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พุทธศาสน์ศึกษา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :weantong.boo@mbu.ac.th
Tel. :

นางสาวสิริพร ครองชีพ

นางสาวสิริพร ครองชีพ

วุฒิการศึกษา :ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พุทธศาสน์ศึกษา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :siriporn.kro@mbu.ac.th
Tel. :