อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาขนบ สหายปญฺโญ, ดร.

พระมหาขนบ สหายปญฺโญ, ดร.

วุฒิการศึกษา :พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. (ภาษาบาลี)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปรียญธรรม 9 ประโยคเเม่กองบาลีสนามหลวง
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พระพุทธศาสนา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :khanob.khe@mbu.ac.thpm.khanobb@gmail.com
Tel. :

พระมหาสมศักดิ์ ธมฺมโชติโก

พระมหาสมศักดิ์ ธมฺมโชติโก

วุฒิการศึกษา :ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พระพุทธศาสนา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :somsak.tha@mbu.ac.thdhammachotiko@gmail.com
Tel. :
พระมหารังสี ฐานวุฑฺโฒ

พระมหารังสี ฐานวุฑฺโฒ

วุฒิการศึกษา :ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พระพุทธศาสนา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :rangsey.pey@mbu.ac.th
Tel. :

พระวีรพล โชติวโร

พระวีรพล โชติวโร

วุฒิการศึกษา :พธ.ม. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พระพุทธศาสนา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :weerapol.sre@mbu.ac.thweerapon_1113@yahoo.com
Tel. :

นางสาวจันทิมา แสงแพร

นางสาวจันทิมา แสงแพร

วุฒิการศึกษา :ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พระพุทธศาสนา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :jantima.sae@mbu.ac.thjantima.shangphare@gmail.com
Tel. :