ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สาขาพุทธศาสน์ศึกษา สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา

Prameth Jiraviraviriyasiri

11 May 2565