เอกสารประกอบการสอน

ที่ รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา เอกสาร หมายเหตุ 1 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, รศ. PDF กำลังดำเนินการ 2 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, รศ. PDF 3 วิสุทธิมรรค พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, รศ. PDF 4 ระเบียบวิธีวิจัย รศ.ดร.บุญร่วม คำเมืองเเสน PDF กำลังดำเนินการ 5 ประวัติวรรณคดีบาลี พระมหาเอกชัย สุชโย PDF 6 พระสุตันตปิฎกศึกษา 1 พระมหาเอกชัย สุชโย PDF 7 พุทธปรัชญาเถรวาท พระสุทธิสารเมธี, ดร.พระมหาวิชิต อคฺคชิโต PDF กำลังดำเนินการ 8 จริยศาสตร์ พระมหาวิชิต อคฺคชิโตดร.จิตศริณย์พร ปัญจวัฒนคุณ PDF กำลังดำเนินการ 9 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น […]

jetsada

8 June 2564