อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, รศ.

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, รศ.

วุฒิการศึกษา :ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เปรียญธรรม 9 ประโยคเเม่กองบาลีสนามหลวง
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :arun.kar@mbu.ac.th
Tel. :

พระมหาเอกชัย สุชโย

พระมหาเอกชัย สุชโย

วุฒิการศึกษา :ศน.ม. (พุทธศาสนาเเละปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เปรียญธรรม 9 ประโยคเเม่กองบาลีสนามหลวง
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :aekkachai.kha@mbu.ac.th
Tel. :
พระครูวินัยธร เจริญ ทนฺตจิตฺโต

พระครูวินัยธร เจริญ ทนฺตจิตฺโต

วุฒิการศึกษา :ศน.ม. (พุทธศาสนาเเละปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :charoen.kha@mbu.ac.th
Tel. :

พระปลัด ธนา อคฺคธมฺโม

พระปลัด ธนา อคฺคธมฺโม

วุฒิการศึกษา :ศน.ม. (พุทธศาสนาเเละปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :thana.pim@mbu.ac.th
Tel. :