อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.

วุฒิการศึกษา :ศน.ด. (พุทธศาสนาเเละปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
M.A. (Buddhist Studies)University of Delhi, India
ศน.บ. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :somkid.nao@mbu.ac.th

พระมหาวิชิต อคฺคชิโต

พระมหาวิชิต อคฺคชิโต

วุฒิการศึกษา :ศน.ม. (พุทธศาสนาเเละปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :wichit.cha@mbu.ac.th
พระมหาอนันต์ อนุตฺตโร

พระมหาอนันต์ อนุตฺตโร

วุฒิการศึกษา :ศน.ม. (พุทธศาสนาเเละปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :anan.aun@mbu.ac.th

พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ, ดร.

พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ, ดร.

วุฒิการศึกษา :พธ.ด. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.บ. (สังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :jaturong.cho@mbu.ac.throng2553@yahoo.com