อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.

วุฒิการศึกษา :ศน.ด. (พุทธศาสนาเเละปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
M.A. (Buddhist Studies)University of Delhi, India
ศน.บ. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :somkid.nao@mbu.ac.th

พระมหาวิชิต อคฺคชิโต

พระมหาวิชิต อคฺคชิโต

วุฒิการศึกษา :ศน.ม. (พุทธศาสนาเเละปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :wichit.cha@mbu.ac.th

พระมหาอนันต์ อนุตฺตโร

พระมหาอนันต์ อนุตฺตโร

วุฒิการศึกษา :ศน.ม. (พุทธศาสนาเเละปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :anan.aun@mbu.ac.th

นายสุรชัย พุดชู

นายสุรชัย พุดชู

วุฒิการศึกษา :ปร.ด. (ศาสนาเเละปรัชญา)มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
พธ.ม. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศศ.บ. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :ปรัชญา ศาสนาแลวัฒนธรรม
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :@mbu.ac.th
นางสาวอริสา สายศรีโกศล

นางสาวอริสา สายศรีโกศล

วุฒิการศึกษา :ศศ.ม. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :@mbu.ac.th