ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

สาขาพุทธศาสน์ศึกษา

สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา