การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 (เล่ม 2)

RESEARCH ARTICLES ทัศนชีวิตที่มีความสุขตามแนวทางศาสนวิทยาHappy Life Follows Pine Tree Science Trendอภิญญา บำรุงจิตต์PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1-13 การประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 เพื่อสร้างความสุขขององค์กรสำหรับครูApplication of Kalayanamitta Principles for Happiness of Teacher Organizationณัชชา เพ็ชรทรัพย์PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 14-26 สังคหวัตถุ 4 กับภาวะผู้นำทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาSangkhahawatthu 4 and Educational Leadership of The School Administratorsบุญธรรม เมียนแก้วPDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 27-41 ความต้องการใช้บริการ การให้คำปรึกษาที่ศูนย์มายแคร์เซ็นเตอร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นThe Needs to Provide Counseling Mind Care Center at the […]

jetsada

11 June 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 (เล่ม 1)

RESEARCH ARTICLES แนวคิดเรื่องความเป็นปกติธรรมดาในแนวคิดพุทธศาสนาเถรวาทไทยConcept of Normality in Thai Theravada Buddhism’s Thoughtปฐมพร บุญโล่ง, มนตรี เพชรนาจักรPDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1-8 วิเคราะห์การทำนายความสุขของโลกหลังยุคการแผ่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย โครงข่ายประสาทเทียม (ANN)Analytical Prediction of the World Happiness after COVID-19 Epidemic Use Artificial Neural Network (ANN)พระมหาจักรพล อาจารสุโภ (เทพา), จันทิมา แสงแพร, จักรพงษ์ ทิพสูงเนินPDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 9-21 พิธีมะม๊วต วิถีความความเชื่อในการรักษาของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรMamuat Ritual : Belief in Healing of Thai Khmer Peopleสุริยา คลังฤทธิ์, ยโสธารา […]

jetsada

11 June 2564

เอกสารประกอบการสอน

ที่ รายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา เอกสาร หมายเหตุ 1 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, รศ. PDF กำลังดำเนินการ 2 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, รศ. PDF 3 วิสุทธิมรรค พระศรีรัชมงคลบัณฑิต, รศ. PDF 4 ระเบียบวิธีวิจัย รศ.ดร.บุญร่วม คำเมืองเเสน PDF กำลังดำเนินการ 5 ประวัติวรรณคดีบาลี พระมหาเอกชัย สุชโย PDF 6 พระสุตันตปิฎกศึกษา 1 พระมหาเอกชัย สุชโย PDF 7 พุทธปรัชญาเถรวาท พระสุทธิสารเมธี, ดร.พระมหาวิชิต อคฺคชิโต PDF กำลังดำเนินการ 8 จริยศาสตร์ พระมหาวิชิต อคฺคชิโตดร.จิตศริณย์พร ปัญจวัฒนคุณ PDF กำลังดำเนินการ 9 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์เบื้องต้น […]

jetsada

8 June 2564

โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติทางศาสนาเเละปรัชญา ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 (เล่ม 2)

RESEARCH ARTICLES รูปแบบการดำเนินชีวิตสมาชิกในชุมชนคุณธรรมในเขตจังหวัดนนทบุรี The Life Style of Members of the Morals Community of in Nonthaburi.พระคมน์ ขนฺติวโรPDF (ภาษาไทย) 817-830 การพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Development of Benchmarking for Efficiency in Sriracha Chonburi Province.พระมหาวีระ ธมฺมเตโชPDF (ภาษาไทย) 831-839 การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารเทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Personnel Administration under the 4 Sangkhahavatthus of Bangpra-In Sub-District Municipality Bangpra-In District Ayutthaya Province.ดนัย คนจริง , ราตรี ทองรูปสวัสดิ์ […]

jetsada

10 February 2564

โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติทางศาสนาเเละปรัชญา ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 (เล่ม 1)

RESEARCH ARTICLES การบริหารจัดการงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 13 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ Academic Work Management at PhraPariyattidhamma School, General Education Section Group 13 Under National Office of Buddhism.พระมหาณงค์ศักดิ์ วิริยธโร, ดร. และคณะผู้ร่วมวิจัยPDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1-14 เสียงสะท้อนจากผู้นำชุมชนสู่กระบวนการสันติภาพปาตานี The Reflections from Village’s Leaders Get Moving toward Patani Peace Process.กษมา จิตร์ภิรมย์ศรีPDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 15-36 การมีส่วนร่วมของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ The Participation of the Moral in the Management of […]

jetsada

10 February 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 (เล่ม 1)

RESEARCH ARTICLES ประสิทธิภาพบทเรียน E-learning ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Perfarmance E-learning Lessons in Bachelar Degree of Education Program in Buddhist Studies Nakhon Ratchasima Rajabhat University.มานิตย์ อรรคชาติPDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1-8 บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ Roles of Buddhist Monks in Preserving the Archoeological Site of Wiang Kom, Tha Wang Tan Sub-District, Chaing Mai Province.พระบุญช่วย ฐิตจิตฺโตPDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 9-17 ความนิยมทางการเมืองต่อพรรคอนาคตใหม่ […]

jetsada

6 February 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 (เล่ม 2)

RESEARCH ARTICLES การหลีกเว้นจากอบายมุข : ทางแห่งความสุขที่ยั่งยืนตามแนวพุทธศาสน์ Abstaining from Apayamukha : The Way of Lasting Happiness in Accordance with Buddhism.พระราชปฏิภาณโกศล , พระมหาวิชิต อคฺคชิโต , พระครูวินัยธร เจริญ ทนฺตจิตฺโต , พระมหาเอกชัย สุชโยPDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1-8 อรรถปริวรรตวิธีหลักคำสอนของพุทธทาสภิกขุ The Hermeneutical Method of Buddhadasa Bhikkhu’s Doctrines.สงวน หล้าโพนทัน , พระราชปริยัติวิมล , พระมหาสากล สุภรเมธีPDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 9-29 พระวินัย : อนุโมทนาขณะบิณฑบาต Discipline : Thanksgiving While Alms.พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาลPDF (ภาษาไทย) หน้าที่ […]

jetsada

6 February 2564
1 2