อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสนาเเละปรัชญา

พระมหาสันติราษฎร์ ฌาณสนฺติ, ดร.

พระมหาสันติราษฎร์ ฌาณสนฺติ, ดร.

วุฒิการศึกษา :พธ.ด. (ภาษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปรียญธรรม 9 ประโยคแม่กองบาลีสนามหลวง
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พุทธศาสนาเเละปรัชญา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :santirat.phu@mbu.ac.th
Tel. :

พระมหาจักรพล อาจารสุโภ, ดร.

พระมหาจักรพล อาจารสุโภ, ดร.

วุฒิการศึกษา :Ph.D. (Mahayana Buddhist Studies)Acharya Nagarjuna University, India
M.Phil. (Buddhist Studies and Civilization)Gautam Buddha University, India
M.A. (English)Acharya Nagarjuna University, India
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พุทธศาสนาเเละปรัชญา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :chakrapol.the@mbu.ac.th
Tel. :
พระมหาสราวุธ ญาณโสภโณ

พระมหาสราวุธ ญาณโสภโณ

วุฒิการศึกษา :ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปรียญธรรม 9 ประโยคแม่กองบาลีสนามหลวง
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พุทธศาสนาเเละปรัชญา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :sarawut.pho@mbu.ac.th
Tel. :

แม่ชีเนตรนภา สุทธิรัตน์

วุฒิการศึกษา :Ph.D. (Mahayana Buddhist Studies)Achaya Nagajuna University, India
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร.บ. (ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พุทธศาสนาเเละปรัชญา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :@mbu.ac.th
Tel. :
ดร.ประเวช วะทาแก้ว

ดร.ประเวช วะทาแก้ว

วุฒิกาศึกษา :Ph.D. (Indian Philosophy and Religion)Banaras Hindu University, India
M.A. (Indian Philosophy and Religion)Banaras Hindu University, India
ศน.บ. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พุทธศาสนาเเละปรัชญา
สังกัด :คณะศาสนาเเละปรัชญา
E-mail :pravech.vat@mbu.ac.th
Tel. :