ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา) ศศ.ม. (พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา)Master of Arts (Buddhist Studies for Development)M.A. (Buddhist Studies for Development) โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน อาจารย์ประจำหลักสูตร

jetsada

1 March 2564

สาขาวิชาพุทธศาสนาเเละปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาเเละปรัชญา ศศ.บ. (พุทธศาสนาเเละปรัชญา)Bachelor of Arts (Buddhism and Philosophy)B.A. (Buddhism and Philosophy) โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน อาจารย์ประจำหลักสูตร

jetsada

8 November 2562

สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม ศศ.บ. (ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม)Bachelor of Arts (Philosophy, Religions and cultures)B.A. (Philosophy, Religions and cultures) โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน อาจารย์ประจำหลักสูตร

jetsada

8 November 2562

สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ศศ.บ. (พุทธศาสน์ศึกษา)Bachelor of Arts (Buddhist Studies)B.A. (Buddhist Studies) โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน อาจารย์ประจำหลักสูตร

jetsada

8 November 2562

สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา) ศศ.บ. (พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา)Bachelor of Arts (Buddhist Studies for Development)B.A. (Buddhist Studies for Development) โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน อาจารย์ประจำหลักสูตร

jetsada

8 November 2562

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ศศ.บ. (พระพุทธศาสนา)Bachelor of Arts (Buddhism)B.A. (Buddhism) โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน อาจารย์ประจำหลักสูตร

jetsada

4 November 2562