คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ และทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

วันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ และทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ในการนี้ พระเดชพระคุณ พระสุทธิสารเมธี, ผศ.ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน หัวหน้าภาควิชาศาสนศาสตร์ และหัวหน้าโครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ พร้อมด้วยพระปลัดบุญช่วย ฐิตจิตฺโต พระมหาเอกชัย สุชโย อาจารย์ ดร.ประเวช วะทาแก้ว และอาจารย์สิริพร ครองชีพ อาจารย์ประจำคณะ ได้ร่วมกำกับติดตามการเปิดการเรียนการสอนเพื่อทราบถึงอุปสรรคปัญหาในวันดังกล่าว