คณะศาสนาและปรัชญา ร่วมกับกองแผนงาน และกองพัฒนาคุณภาพ ประชุมปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาคณะศาสนาและปรัชญา พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โดยมีพระสุทธิสารเมธี, ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญาเป็นประธาน

คณะศาสนาและปรัชญา ร่วมกับกองแผนงาน และกองพัฒนาคุณภาพ ประชุมปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาคณะศาสนาและปรัชญา พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ โดยมีพระสุทธิสารเมธี, ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญาเป็นประธาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนกุลยุทธ์ของคณะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาและนโยบายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสังคม โดยดำเนินการแผนพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา ด้านวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาระบบการบริหารคณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารพระพรหมมุนี (ผิน สุวจเถร) คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม