สัมมนาวิชาการเพื่อเเลกเปลี่ยนการเรียนรู้เเละเเสดงผลงานวิชาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

📢 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564📢 โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเเลกเปลี่ยนการเรียนรู้เเละเเสดงผลงานวิชาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา✅ ร.ต.อ.สี่ทิศ อ่ำถนอม (ผู้กองเบนซ์-Capt. Benz)⭕ บรรยายเรื่อง “การใช้สื่ออนไลน์ในการต่อต้านทุจริต” 👉 พันตำรวจโท วิชิต อาษากิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 📌 Link ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร 📌 Link เข้าร่วมโครงการสัมมนา 📌 Link รับชมผ่าน Facebook คณะศาสนาและปรัชญา ติดต่อสอบถามพระมหาเอกชัย สุชโย โทร 097-026-3639

Rangsey Peykaeo

19 September 2564

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เเนวทางการจัดทำ Program Learning Outcomes (PLOS) เเละ Course Learning Outcomes (CLOs) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ มคอ.2, 3 เเละ 5

📢 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564📢 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เเนวทางการจัดทำ Program Learning Outcomes (PLOS)เเละ Course Learning Outcomes (CLOs) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ มคอ.2, 3 เเละ 5✅ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดกรองคณบดีฝ่ายบริหาร เเละการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม⭕ บรรยายเรื่อง “เเนวทางการจัดทำ Program Learning Outcomes (PLOS) เเละ Course Learning Outcomes (CLOs) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ มคอ.2, 3 เเละ 5” 📌 Link ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเเละรับเกียรติบัตร📌 Link เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ 📌 Link รับชมผ่าน Facebook คณะศาสนาและปรัชญา ติดต่อสอบถามรศ.ดร.บุญร่วม คำเมืองเเสน โทร 082-253-2282

Rangsey Peykaeo

14 September 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบคุณวุฒิ (ออนไลน์) คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

📢 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564📢 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบคุณวุฒิ (ออนไลน์)คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย✅ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชยที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม⭕ บรรยายเรื่อง “การออกแบบและบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” ✅ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย✅ ศาตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์✅ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์ ผู้ดำเนินรายการ⭕ บรรยายเรื่อง “การสอนพระพุทธศาสนาเพื่อตอบโจทย์สังคมปัจจุบัน”(Teaching Buddhism to serve the needs of today’s society) 📌 Link ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเเละรับเกียรติบัตร📌 Link เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบคุณวุฒิ (ออนไลน์) 📌 Link รับชมผ่าน Facebook คณะศาสนาและปรัชญา ประสานงานโครงการคณะศาสนาและปรัชญา โทร 02-444-6000 ต่อ 1075-1076พระครูธรรมธร เดโช ฐิตเตโช โทร 094-352-4333ดร.ประเวช […]

Rangsey Peykaeo

9 September 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 (เล่ม 2)

RESEARCH ARTICLES ทัศนชีวิตที่มีความสุขตามแนวทางศาสนวิทยาHappy Life Follows Pine Tree Science Trendอภิญญา บำรุงจิตต์PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1-13 การประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 เพื่อสร้างความสุขขององค์กรสำหรับครูApplication of Kalayanamitta Principles for Happiness of Teacher Organizationณัชชา เพ็ชรทรัพย์PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 14-26 สังคหวัตถุ 4 กับภาวะผู้นำทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาSangkhahawatthu 4 and Educational Leadership of The School Administratorsบุญธรรม เมียนแก้วPDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 27-41 ความต้องการใช้บริการ การให้คำปรึกษาที่ศูนย์มายแคร์เซ็นเตอร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นThe Needs to Provide Counseling Mind Care Center at the […]

Rangsey Peykaeo

11 June 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 (เล่ม 1)

RESEARCH ARTICLES แนวคิดเรื่องความเป็นปกติธรรมดาในแนวคิดพุทธศาสนาเถรวาทไทยConcept of Normality in Thai Theravada Buddhism’s Thoughtปฐมพร บุญโล่ง, มนตรี เพชรนาจักรPDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1-8 วิเคราะห์การทำนายความสุขของโลกหลังยุคการแผ่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย โครงข่ายประสาทเทียม (ANN)Analytical Prediction of the World Happiness after COVID-19 Epidemic Use Artificial Neural Network (ANN)พระมหาจักรพล อาจารสุโภ (เทพา), จันทิมา แสงแพร, จักรพงษ์ ทิพสูงเนินPDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 9-21 พิธีมะม๊วต วิถีความความเชื่อในการรักษาของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรMamuat Ritual : Belief in Healing of Thai Khmer Peopleสุริยา คลังฤทธิ์, ยโสธารา […]

Rangsey Peykaeo

11 June 2564

โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเเละปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (เเบบออนไลน์)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการารศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

Rangsey Peykaeo

9 June 2564

Rangsey Peykaeo

1 June 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (Online)

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ (Online) ✅ เพื่อตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd National Academic Conference 2021) (Online)✅ ในหัวข้อเรื่อง “พุทธศาสนาและปรัชญา : แนวคิด มุมมอง สังคมยุคหลังโควิด 19” (Buddhism and Philosophy : Concept and Perspective of the Post-COVID-19 Society) ✅ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ✅ ส่งบทความได้ที่ philo@mbu.ac.th ✅ไม่เสียค่าใช้จ่าย ✅(Online) ภาคเช้า เวลา 08.00-11.30 น.พุทธศาสนาและปรัชญา: แนวคิด […]

Rangsey Peykaeo

9 May 2564

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเห่งชาติ (TQF)

📢วันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2564📢คณะศาสนาและปรัชญาจัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์เเละตามกรอบ TQF 📢กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเห่งชาติ (TQF) ✅ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา⭕บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเห่งชาติ (TQF)”⭕บรรยายเรื่อง “Outcome base education”⭕บรรยายเรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเเละระดับคณะ”

Rangsey Peykaeo

7 April 2564
1 2 3 5