การนำเสนอ เรื่อง แนวคิดพื้นฐานและหลักเกณฑ์ของการสื่อสาร

นักศึกษาชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ,สาขาบาลีสันสกฤต,คณะศาสนาและปรัชญาสาขาพุทธศาสตร์,สาขาศาสนศึกษา,สาขาปรัชญา นำเสนอเรื่อง แนวคิดพื้นฐานและหลักเกณฑ์ของการสื่อสาร