อาจารย์ประจำหลักสูตร (ศศ.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

วุฒิการศึกษา : ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา : พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สังกัด : วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช E-mail : Tel. : พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล

jetsada

11 March 2564

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสนาเเละปรัชญา

พระมหาสันติราษฎร์ ฌาณสนฺติ, ดร. วุฒิการศึกษา : พธ.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พธ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปรียญธรรม 9 ประโยค แม่กองบาลีสนามหลวง ตำเเหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา : พุทธศาสนาเเละปรัชญา สังกัด : คณะศาสนาเเละปรัชญา E-mail : santirat.phu@mbu.ac.th Tel. : พระมหาจักรพล อาจารสุโภ, ดร. วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Mahayana Buddhist Studies) Acharya Nagarjuna University, India M.Phil. (Buddhist Studies and Civilization) Gautam Buddha University, India M.A. (English) Acharya Nagarjuna […]

jetsada

11 March 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 (เล่ม 1)

RESEARCH ARTICLES ประสิทธิภาพบทเรียน E-learning ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Perfarmance E-learning Lessons in Bachelar Degree of Education Program in Buddhist Studies Nakhon Ratchasima Rajabhat University.มานิตย์ อรรคชาติPDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1-8 บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ Roles of Buddhist Monks in Preserving the Archoeological Site of Wiang Kom, Tha Wang Tan Sub-District, Chaing Mai Province.พระบุญช่วย ฐิตจิตฺโตPDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 9-17 ความนิยมทางการเมืองต่อพรรคอนาคตใหม่ […]

jetsada

6 February 2564
1 2 6