การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 (เล่ม 1)

RESEARCH ARTICLES

ประสิทธิภาพบทเรียน E-learning ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Perfarmance E-learning Lessons in Bachelar Degree of Education Program in Buddhist Studies Nakhon Ratchasima Rajabhat University.
มานิตย์ อรรคชาติ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 1-8

บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Roles of Buddhist Monks in Preserving the Archoeological Site of Wiang Kom, Tha Wang Tan Sub-District, Chaing Mai Province.
พระบุญช่วย ฐิตจิตฺโต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 9-17

ความนิยมทางการเมืองต่อพรรคอนาคตใหม่

Political Popularity Towards Future Forward Party.
เมย์ลภัส หงษ์ชนินท์รัฐ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 18-30

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Administration under the Principles of Good Governance of Surat Thani Municipality Surat Thani.
เอนก คงขุนทด , ประจักษ์ ขุราศี
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 31-39

วรรณกรรมที่ใช้ในการเทศน์แหล่อีสาน

The Literature Used in Isan Sermons.
วิเชียร แสนมี
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 40-49

การบรรเทาทุกข์ของผู้สูงอายุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

Suffering Mitigation of the Elders Base on Theravada Buddhist Philosophy.
วนิดา ชุลิกาวิทย์ , พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 50-59

วิเคราะห์แนวคิดทางปรัชญาในประเพณีการแต่งงานสมัยโบราณ

Analyzing Philosophical Concepts in Ancient Wedding Traditions.
ธาราทิพย์ ต้นชมภู
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 60-69

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบลของนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

The Work Performance According to Good Governance of the Chief of Changklang Sub-District Administrative Organization, Changklang District, Nakhon Si Thammarat Province.
พระจักรพันธ์ กิตฺติเมธี , เดชชาติ ตรีทรัพย์ , กอบกิตติ์ สุวรรณโชติ , เบญจ์ พรพลธรรม , พระปลัด วิสุทธิ์ศรี เทียนวิเศษ , บัวบุษรา อัครศรุติพงศ์ , ณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ , ธีรักษ์ หนูทองแก้ว
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 70-81

พุทธศาสนากับการดูแลสุขภาพ

Buddhism and Health Care.
พระมหาเอกชัย สุชโย , พระมหาวีรวิชญ์ ปทีปธมฺโม , สมใจ ไชยะคง
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 82-91

ความพึงพอใจของประชาชนในการบริการจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

The People’s Satisfaction in Gabage Collecting Service of Tambol Nasan Municipality, Phraphrom District, Nakhon Si Thammarat Province.
ธีรักษ์ หนูทองแก้ว
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 92-99

การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท

A Study OTGf Tranquillity Medition in Theravada Buddhism.
พระทองดำ ปภาธโร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 100-106

วิเคราะห์การให้ทานของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น

An Analytical Study of Giving Alms of the Elderly in the Quality of Life Development Center of the Elderly, Khon Kaen Province.
จิราพร วิไลประเสริฐ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 107-116

ศึกษาวิเคราะห์มรรควิธีตามหลักโพธิปักขิยธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท

An Analytical Study of the Methods According to the Bothipakkhiyadham Principles in Theravada Buddhist Philosophy.
พระมหาทศพร สุมุทุโก
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 117-126

วิเคราะห์หลักอริยสัจ 4 มาประยุกต์ใช้กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูของศูนย์ปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

An Analysis of the Four Nable truths for Applying to behavior Adjustment of Revivals in Narcotics Control and Prevention Center of Phuwing District Khonkhaen Province.
อุบลรัตน์ ผลวัฒนา สุวรรณโค
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 127-137

ศึกษาวิเคราะห์มรรควิถีของหลวงปู่พระมหาโส กสฺสโป

An Analytical Study the Middle Way of Luang Pu Phra Maha So Kasspo.
พระครูสันติโพธิธรรม
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 138-147

ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระอาจารย์ใหญ่ ดร. พระมหาผ่อง สะมาเลิก ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

An Analytical Study the Role of the Most Vennerable Ph.D. Phramaha Phong Samaleuk in the Lao People’s Democratic Republic.
พระตุ้ย เขมธมฺโม
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 148-157

ศึกษาบุญประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

A Study of the Twelve Traditional Festivals and the Fourteen Ethical of Spiritual Guidelines in the Lao People’s Democratic Republic.
พระเพ็ดสะหมอน ภทฺทวชิโร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 158-168

พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิตในศตวรรษที่ 21

Buddhist Studies for Life Development of in The 21st Century.
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 169-180

การใช้สติกับชีวิตวิถีใหม่ในการปรับตัวในภาวะ COVID-19 ยุค New Normal

The Consciousness in New Ways of Life Era and Adaptation in Buddhist New of Covid 19
สำราญ โคตรสมบัติ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 181-194

พัฒนาการของวรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพูฉบับสุราษฎร์ธานี

The Development of the Buddhist Literary Work Entitled ‘Thao Jambu’ Suratthani Version.
พระมหาขนบ สหายปญฺโญ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 195-206

คุณค่าคนตรีเชิงปรัชญา

Philosophical music values.
จุฬารัตน์ วิชานาติ , ศุภกาญจน์ วิชานาติ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 207-216

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนคุณธรรมวัดบวกครกเหนือ เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตามแนวพระพุทธศาสนา

พระบุญช่วย ฐิตจิตฺโต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 217-221

การสอนตามแนวพุทธความแตกต่างระหว่างบุคคลในพระพุทธศาสนา

Buddhist Teaching According to Differences between People in Buddhism (Childcenter).
ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน , ประยูร ป้อมสุวรรณ์ , สมพร เหลาฉลาด
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 222-232

การขับเคลื่อนชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 ตามแนวพุทธศาสนา

Driving the New Way of Life in the Covid-19 Era, According to Buddhism.
ณัฏฐา ม้วนสุธา , สุริยัน รักกะเปา , พระครูสิริธรรมาภิรัต , กันตภณ หนูทองแก้ว
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 233-246

วิริยะเพื่อการพัฒนาชีวิตในศตวรรษที่ 21

Diligence Effort for the Development of Life in the 21st Century.
พระกมลรัตน์ อภิปุญฺโญ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 247-255

วัฒนธรรมการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมเชิงพุทธในสังคมไทยศตวรรษที่ 21

Buddhist Moral Culture in 21st Century Thai Society.
พระบุญช่วย ฐิตจิตฺโต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 256-260

รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะสงฆ์อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Buddhist Propagation Model to Improve the Quality of Life of Sangha in Saraphi District, Chiang Mai Province.
พระบุญช่วย ฐิตจิตฺโต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 261-265

ปรัชญาบัวสี่เหล่า : กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาตามแนวพุทธในศตวรรษที่ 21

The Four Lotus Philosophies : Paradigm of Educational Management According to the Buddhist Concept in the 21st Century.
จันทิมา แสงแพร , อารีย์ พีรพรวิพุธ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 266-276

โรคระบาด : การวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบยุทธศาสตร์การปกป้องคุ้มครองเชิงพุทธแบบบูรณาการเพื่อการดำรงตนอย่างยั่งยืน

Pandemic : Analysis and Formulation of Buddhism Protection Integrated Strategy for Sustainable.
พระครูสุธีปริยัติโกศล (มนัส กิตฺติสาโร)
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 277-285

อริยสัจ 4 : บทวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

The Four Noble Truths : An Analysis of Problem Solutions of the Prevalent Covid-19.
พระมหาสมศักดิ์ ธมฺมโชติโก
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 286-292

ข้อสังเกตต่อสถานะของมโนและจิต ในทางพระพุทธศาสนา

Observations on the State of Mind and Thoughts in Buddhism Observations on the State of Mind and Thoughts in Buddhism.
ภราดร โรจนเดชานนท์
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 293-298

การศึกษา : ปรัญและแนวคิดหลักการบริหารสากลกับหลักการบริหารเชิงพุทธแบบบูรณาการเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน

Education : Philosophy Concepts and Principles of International Administration with Integrated Buddhist Management Principles for the Stability of Buddhism in a Sustainable Way.
อำนาจ ศรีบรรเทา
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 299-308

ความป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในสังคมโลกสมัยใหม่

Humanization in Modern Wold Society.
พระภมร ภูริปญฺโญ , พระครูเมธีธรรมรัต , พระครูอุดมธรรมรักษ์ , พระครูสิริธรรมาภิรัต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 309-321

ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา

Democracy in Buddhism.
ทนายเสือธนพล สุขปาน , สำราญ โคตรสมบัติ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 322-330

ภาวะผู้นำที่มีสติบริบูรณ์ : มิติใหม่ภาวะผู้นำที่โลกควรรับรู้

Mindful Leadership : Modern Leadership Dimensions to Be Realized.
ชูชิต ชายทวีป , ธนิษฐา สมัย
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 331-336

หลักศรัทธาความเชื่อแนวพุทธกับสังคมไทย

Principles of Faith on Buddhist Beliefs and Thai Society.
พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 337-347

ตรีภาวะสัมพันธ์ ของมหาตมะ คานธี

Three Relationship Concept of Mahatma Gamdhi.
ยิ่งยศ บุญยานันต์ , สำราญ โคตรสมบัติ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 348-355

พรหมวิหารธรรมเพื่อการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล

Four Sublime States of Mind for the Educational Administrator in the Digtal Age.
อัญญารัตน์ ธานีรัตน์ , พระครูสิริธรรมาภิรัต , พระครูสังฆรักษ์ สุทิน ขนฺติพโล , พระสมุห์ อุทัย สนฺติสุโข
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 356-366

วิเคราะห์กายานุปัสสนาสติปัฏฐานกับการพัฒนาจิต

Analysis of the Mindfulness of the Body and Mental Development.
พระครูวินัยธร เจริญ ทนฺตจิตฺโต , พระมหาวิชิต อคฺคชิโต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 367-377

พุทธบูรณาการการบริโภคที่ดีวิถีพุทธ

Buddhish Integarates Good Consumption, Buddhist Way.
เลิศสุรชัย หนูสวัสดิ์ , พระอธิการมงคล จกฺกวโร , ร้อยตำรวจโท พัชรา เมฆาวรรณ์ , พระครูสิริธรรมาภิรัต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 378-387

พุทธวิธีในการแก้ปัญหาความเครียดในยุคโควิด-19

The Buddha Method to Solve Stress During the Time of Covid-19.
จิราภรณ์ เชื้อพรวน , รัชตาพร บุญกอง , ทรงยุทธ ต้นวัน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 388-393

อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อมนุษย์

Influence of Religions on Humans.
บุญช่วย ศรีเปรม
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 394-402

การฟื้นฟูพระพุทรศาสนาเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

The Revival of Buddhism to Be in Line with the Present Society.
พระปลัด อร่าม เรนโท , อญาภรณ์ พรหมแก้ว , พระครูสิริธรรมาภิรัต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 403-414

กระบวนการเรียนรู้ตามแนวพุทธธรรม

Learning Process in Buddhist Approach.
พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร , ปชาบดี แย้มสุนทร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 415-425

การเสริมสร้างสุขภาพด้วยศาสตร์เชิงพุทธ

Promoting Heath through Buddhism Science.
สุริยัน รักกะเปา , ณัฏฐา ม้วนสุธา , พระราชวิสุทธิกวี , พระวนิช , พระครูสิริธรรมาภิรัต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 426-435

ผู้นำตามแนวพุทธกับการพัฒนาสังคม

Leadership in Buddhism and Social Development.
พระครูอุดมธรรมรักษ์ , พระปลัด ชรินทร์ ปภาโส , พระครูปลัด คณกร กลับอำไพ , พระครูสิริธรรมาภิรัต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 436-448

วิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาตามหลักพุทธธรรม

The Buddha’s Vision in Administration Education.
แหวนทอง บุญคำ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 449-460

ความแตกต่างระหว่างตัณหากับฉันทะตามแนวพุทธศาสตร์

The Difference between Craving and Aspiration in Buddhism.
พระมหาเอกชัย สุชโย , พระมหาไมตรี ปุญฺญามรินฺโท , พระมหาวิชิต อคฺคชิโต , สิริพร ครองชีพ
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 461-468

วิเคราะห์คันทวยในสถาปัตยกรรมลุ่มน้ำโขง

Analyze Corbel in the Greater Mekong Subregion of Architecture.
วิธวินท์ ภาคแก้ว , พระครูธรรมธร เดโช ฐิตเตโช , พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 469-477

คุณธรรมขั้นพื้นฐาน (ศีล 5) กับการสร้างสันติสุขในสังคม

Basic Morality (The Five Precepts) and the Making of Peace in Society.
พระครูเมธีธรรมรัต , พระภมร ภูริปญฺโญ , พระปลัด อร่าม เรนโก , พระครูสิริธรรมาภิรัต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 478-489

บทบาทพระสอนศีลธรรมยุคใหมในการพัฒนาสังคมไทย

Role Of Modern Moral Teaching In The Development Of Thai Society.
พระครูสังฆรักษ์ สุทิน ขนฺติพโล , พระครูสิริธรรมาภิรัต
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 409-501

ปรัชญาบริสุทธิ์ในขบวนการมนุษยนิยม

Pure Philosophy in Humanism Movement.
พระวีรพล โชติวโร
PDF (ภาษาไทย) หน้าที่ 502