ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีสนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายใน “โครงการพัฒนานักวิจัย”

ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีสนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายใน “โครงการพัฒนานักวิจัย” คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมี พระสุทธิสารเมธี, ดร. คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา เป็นประธานโครงการ และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ และ รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย บรรยาย ในวันศุกร์ ที่ 8 เดือน เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *** มีเกียรติบัตรมอบให้เมื่อจบโครงการ ***

Image