ติดต่อ

คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาคาร B7.2

เลขที่ 248 หมู่ 1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 02-444-6000 ต่อ 1074-1077