คณะศาสนาและปรัชญา จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศาสนาและปรัชญา จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาอาจารย์และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีพระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา คณะศาสนาและปรัชญา ณ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม การดำเนินโครงการในวันแรก ภาคเช้ามีการบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา  และจัดการแยกกลุ่ม Workshop การเขียน มคอ.๓ รายวิชาใหม่ เชิงปฏิบัติการ เพื่อให้การเขียน มคอ. ๓ ของคณะศาสนาและปรัชญาเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน  ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องดังกล่าว ส่วนในวันที่สอง ช่วงเช้าเป็นการทบทวนการเขียน มคอ.๓ รายวิชาใหม่ และนำเสนอ มคอ.๓ ที่เขียนจากกลุ่มต่าง ๆ  ซึ่งโครงการนี้คณะศาสนาและปรัชญา ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจำหลักสูตรที่หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนทั้งคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย