คณะศาสนาและปรัชญา ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. พระสุทธิสารเมธี, ดร. คณบดีคณะศาสนาเเละปรัชญา เป็นประธานกรรมการเเละประธานในที่ประชุม เพื่อให้การบริหารงานของคณะศาสนาและปรัชญา ได้ดำเนินไปตามแผนงาน พันธกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งเกิดความเรียบร้อยและประโยชน์สูงสุดต่อคณะศาสนาและปรัชญา