คณะศาสนาและปรัชญา มมร จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้คณะได้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน และนำผลการประเมิน ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาต่อไป และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงาน การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ บนระบบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online System)