คณะศาสนาและปรัชญา มมร จัดโครงการการประชุมวิพากย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมวิพากย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา โดยคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ) และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการวิพากย์หลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดถึงปรับรายวิชาให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ ณ อาคารคณะศาสนาและปรัชญา ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม