คณะศาสนาและปรัชญา มมร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะศาสนาและปรัชญา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อในอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เพิ่มขีดความสามารถอาจารย์ และให้อาจารย์ได้เข้ากระบวนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม ๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารคณะศาสนาและปรัชญา (B7.2)