คณะศาสนาและปรัชญา มมร ร่วมกับ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิตวารสารปรัชญาปริทรรศน์

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิตวารสารปรัชญาปริทรรศน์ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลรายชื่อวารสารที่จะส่งข้อมูลให้ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index (TCI) เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา