ประชุม การจัดการเรียนการสอนพื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ประชุมความร่วมมือระหว่างคณะศาสนาและปรัชากับคณะมนุษยศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนพื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ