ภาควิชาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา มมร ร่วมกับ ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มจร จัดโครงการตอบปัญหาธรรมชิงทุนการศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการตอบปัญหาธรรมชิงทุนการศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใฝ่หาความรู้ แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ กล้าแสดงออก ปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมได้อย่างถูกต้อง และเคารพกฎกติกา ณ อาคารเรียนรวม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา