สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศศ.บ. (ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม)

Bachelor of Arts (Philosophy, Religions and cultures)

B.A. (Philosophy, Religions and cultures)