สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศศ.บ. (ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม)
Bachelor of Arts (Philosophy, Religions and cultures)
B.A. (Philosophy, Religions and cultures)