สาขาวิชาพุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

ศศ.บ. (พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

Bachelor of Arts (Buddhist Studies for Development)

B.A. (Buddhist Studies for Development)