สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

ศศ.บ. (พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
Bachelor of Arts (Buddhist Studies for Development)
B.A. (Buddhist Studies for Development)