สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

ศศ.บ. (พุทธศาสน์ศึกษา)

Bachelor of Arts (Buddhist Studies)

B.A. (Buddhist Studies)