อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับมอบทุนการศึกษาจาก นางสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ กรรมการผู้จัดการบริษัท รักษาความปลอดภัยและเอเชียคลีนิ่ง จำกัด

วันจันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับถวายทุนการศึกษาจาก นางสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ กรรมการผู้จัดการบริษัท รักษาความปลอดภัยและเอเชียคลีนิ่ง จำกัด ถวายทุนการศึกษา จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาคณะศาสนาและปรัชญา ในการนี้ นางสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ ได้ปวารณาแจ้งความประสงค์จะสมทบเงินเข้ากองทุนนี้ ให้ครบหนึ่งล้านบาท เป็นระยะเวลา ๓ ปี 

คณะศาสนาและปรัชญา ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาของนางสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ ที่สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พระนักศึกษาคณะศาสนาและปรัชญา ในครั้งนี้