อาจารย์ประจำหลักสูตร (ศศ.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

วุฒิการศึกษา :ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศน.บ. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำเเหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชา :พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สังกัด :วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
E-mail :
Tel. :
พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล